POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. DEFINICJE
Administrator – Fox Masters
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym
IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresami: wymarzonykwadrat.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług, czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności
Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania
danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych
technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu
w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści
gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług;
w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego
praw;
w celach marketingowych Administratora– zasady przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze
świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych,
administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz
zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
CHATBOT
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomocy czatu na żywo
z wykorzystaniem wtyczki Facebook. Funkcjonalność czatu, wymaga zalogowania się przez
Użytkownika na platformę Facebook.
Dane Użytkowników są przetwarzane w celu:
prowadzenia komunikacji z Administratorem oraz w celach z niej wynikających – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
kierowania do Użytkownika spersonalizowanych treści marketingowych jeśli wyrazi on zgodę
na ich otrzymywanie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z udzieloną zgodą marketingową;
zapewnienia Użytkownikowi udziału w konkursach jeśli wyrazi on zgodę na branie w nich
udziału – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na obronie swoich interesów
gospodarczych.
W związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z usługi chatbota, Administrator automatycznie
pobierze z serwisu Facebook następujące, publicznie dostępne dane Użytkownika: nazwa
użytkownika, wiek i płeć, numer ID. Dane w zakresie: nazwa użytkownika, wiek i płeć będą
wykorzystywane w celu spersonalizowania komunikacji, np. poprzez używanie zwrotów
dostosowanych do rozmówcy. Podanie innych danych osobowych przez Użytkownika w czasie
konwersacji z chatbotem jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prowadzenia komunikacji
w zakresie poszczególnych funkcji chatbota (np. w celu prowadzenia rozmowy dotyczącej
Programu Żappka może być konieczne podanie danych autoryzacyjnych w postaci numeru
telefonu lub adresu e-mail). Bez podania danych prowadzenie takiej komunikacji może być
niemożliwe.
Prowadzenie komunikacji przy pomocy czatu odbywa się poprzez narzędzie administratora
serwisu Facebook. Administrator (Fox Masters) nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie
danych osobowych przez administratora serwisu Facebook. Więcej informacji na temat
przetwarzania danych przez ten podmiot dostępnych jest pod tym linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
GEOLOKALIZACJA
Administrator zapewnił w Serwisie narzędzie służące geolokalizacji urządzenia Użytkownika
z wykorzystaniem Google Maps API. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz
niewymagane celem prawidłowego korzystania z serwisu. Dane o lokalizacji przetwarzane są
wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi odszukania najbliższych stacjonarnych punktów
sprzedaży sieci Administratora w przypadku wyrażenia zgody Użytkownika na dostęp do
informacji o geolokalizacji – wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest udzielona przez
Użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Powyższe dane przetwarzane są jednorazowo, tj.
informacja jest wykorzystywana w chwili udzielenia zgody. Po zamknięciu strony Administrator
nie ma dostępu do danych o lokalizacji, ani nie przechowuje informacji o lokalizacji odczytanej
podczas przeglądania strony.
Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Maps API zamieszczonego w serwisie,
regulowane jest ponadto przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług
Mapy Google i Google Earth, które można znaleźć pod adresem
https://maps.google.com/help/terms_maps/.
W ramach korzystania z tego narzędzia, Google przetwarza dane osobowe Użytkownika na
zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem
https://policies.google.com/privacy.
FORMULARZE KONTAKTOWE
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych
osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na
zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi
zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia
i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych
danych jest dobrowolne.
W zależności od skorzystania z konkretnego formularza przez Użytkownika, dane osobowe
są przetwarzane:
W przypadku formularza kontaktowego – w celu obsługi zapytania złożonego poprzez
formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie przetwarzania
danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
W przypadku skorzystania z formularza wynajmu lokalu – w celu obsługi zgłoszenia
dotyczącego wynajmu lokalu, a w przypadku decyzji o podjęciu współpracy – w celu jej
nawiązania. Podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie
przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
W przypadku skorzystania z formularza dotyczącego aplikacji mobilnej oraz Programu
Żappka – w celu obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na możliwości obsługi kierowanych do niego zapytań w związku
z funkcjonowaniem aplikacji i Programu Żappka; w zakresie przetwarzania danych
fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
W przypadku skorzystania z formularza dla potencjalnych franczyzobiorców – w celu
rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na franczyzobiorcę oraz w celu nawiązania ewentualnej
współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
W przypadku skorzystania z formularza whistleblowingowego – w celu obsługi utworzenia
konta przeznaczonego do wysyłki zgłoszeń oraz w celu obsługi przesłanych zgłoszeń –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
W zakresie skorzystania z każdego z formularzy – w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
4. MARKETING
NEWSLETTER
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących
ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa
newslettera).
Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail.
Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane osobowe są przetwarzane:
w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
analiz i statystyk umożliwiających dopasowanie kierowanych treści i usług do odbiorców
newslettera;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na możliwości obrony swoich praw.
5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora
prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są
przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania
Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług
oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym
celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej
marki.
6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego
Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez
zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
COOKIES „SERWISOWE”
Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne
i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do
informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika
(komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
Instalowane do localStorage:
a) Plik cookie informujący o tym, czy instalacja plików cookie została zaakceptowana;
b) Plugin slider’a (tiny-slider) zawierający informacje o przeglądarce Użytkownika;
c) Plugin video (plyr) zawierający informacje o playerze dostępnym na stronie (np. głośność);
d) Search Engine (Algolia) zawierający klucz ID i podobne informacje;
e) Plik cookie zawierający informację o najbliższym sklepie na Lokalizatorze.
Instalowane do sessionStorage:
a) Plik cookie zawierający informacje o komunikatach typu pop-up, które mają być otwarte tylko
raz na sesję.
7. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ
PARTNERÓW ADMINISTRATORA
Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla
celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat
tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce
prywatności danego partnera.
Aktualna i kompletna lista Zaufanych partnerów Administratora, dostępna jest pod linkiem:
.
GOOGLE ANALYTICS
Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy
sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących
funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji
Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe
informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod
linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
GOOGLE TAG MANAGER
Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego
pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m. in.
skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących
zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia
konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem
narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez
możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach
zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.
GOOGLE ADS
Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych
realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa
kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na
wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na
temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
PIKSELE FACEBOOKA
Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych
realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną
analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych
narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych
przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
HOTJAR
HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności
Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe
gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie
pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za
pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod
linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.
ISSUU
Issuu to narzędzie służące do przeglądania dokumentów PDF. Wykorzystywane jest do publikacji
plików z gazetką promocyjną. Zbiera informacje o liczbie: wyświetleń, interakcji z plikiem.
Mierzy czas spędzony na przeglądaniu pliku. Narzędzie nie pozwala na identyfikację
Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Issuu znajdują się
pod linkiem: https://issuu.com/legal/privacy.
8. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES
Sesyjne pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej,
są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do
świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) –
Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać
z Serwisu.
Analityczne i marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora.
Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych
i marketingowych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu (wejście na
stronę internetową) lub wybierając w stopce strony opcję „Zarządzaj
cookies”.
Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies
poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę
internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych
i marketingowych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez
Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).
Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko analitycznych lub marketingowych plików
cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies” na banerze pojawiającym się
po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce
wyrazić zgodę.
Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień
przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj plików cookies
(w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki)
Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności
dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi
linkami:
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
10.UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją
wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając
z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów
marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem
Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych
przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora
(np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
11.11. ODBIORCY DANYCH
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,
w tym w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom takim jak agencje marketingowe
(w zakresie usług marketingowych).
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione
innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
12.PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator
przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem
odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy;
w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi
w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji
Europejskiej.
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na
etapie ich zbierania.
13.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp
do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na
danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
14.DANE KONTAKTOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@wymarzonykwadrat.pl lub adres
korespondencyjny:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: iod w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
15.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku
aktualizacji Polityki Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie czytelnej
informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. W niektórych
przypadkach Użytkownik może być powiadomiony z wyprzedzeniem o aktualizacji Polityki,
zaś fakt korzystania z usług Serwisu będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji Polityki.
Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w Serwisie po wejściu w życie
nowszej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z usług Serwisu.
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 09.06.2020 r.